"سکوت کن سالهاست که دیگر فریادهایت نوایی ندارند"

هیــــــس !!!

آرام تر..

مگر سر آورده ای با این همه ســــــــَر و صـــــــــدا؟!…

برو..

هروقت دل آوردی برگرد..

+ تاريخ پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۴۴ بعد از ظهر نويسنده فاطیما |

تا قیامت هم خیانت کنم

باز حساب مان

پاک نمی شـــود!!!!

+ تاريخ پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۴۱ بعد از ظهر نويسنده فاطیما |